Cultuureducatie onmisbaar voor een gelijke startpositie voor alle Rotterdamse leerlingen

Rotterdam,
8 november 2017
 

Meer cultuureducatie biedt antwoord op de groeiende ongelijkheid van kansen voor leerlingen in het Rotterdamse onderwijs. Dat is de uitkomst van de werkconferentie ‘Gelijke Kansen met Cultuureducatie’, met vertegenwoordigers uit het Rotterdamse onderwijs, de culturele sector en gemeente, die 2 november jongstleden werd gehouden. Cultuureducatie draagt bij aan het zelfbewustzijn van leerlingen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een gelijke startpositie in een multi-diverse stad als Rotterdam, zo stelt de conferentie.

Uit cijfers blijkt dat leerlingen met laagopgeleide ouders, ondanks goede citoscores, vaker naar lager voortgezet onderwijs doorstromen. De landelijke trend, die ook in Rotterdam speelt, is dat de verschillen tussen hoogopgeleid en laagopgeleid groter worden. De afgelopen jaren is in het Rotterdamse onderwijs stevig ingezet op het wegwerken van achterstanden op het gebied van taal en rekenen. Inmiddels is duidelijk dat dit de kansenongelijkheid niet heeft weggewerkt. Daarom pleit de conferentie voor een strategie waarin meer ingezet wordt op de persoonlijke ontwikkeling en het zelfbewustzijn van leerlingen.

21ste-eeuwse vaardigheden

Cultuureducatie is hèt middel voor leerlingen om zichzelf te leren kennen en te ontdekken hoe ze zich tot anderen verhouden. Dit omdat cultuureducatie leert reflecteren, een open en onderzoekende houding aanleert, de verbeelding stimuleert, en leerlingen zich op verschillende manieren leert uit te drukken. Dat zijn ook de vaardigheden die in de complexe eenentwintigste eeuw van groot belang zijn. Cultuureducatie benadert leerlingen als individuen, wat de basis is voor vrijheid en creativiteit.

Cultuureducatie onmisbaar voor een gelijke startpositie voor alle Rotterdamse leerlingen

Cultuur in de breedste zin

Op de conferentie werden verschillende wensen en ideeën geuit. Een wethouder met zowel onderwijs als cultuur in de portefeuille was hier een voorbeeld van. Dit om beide beleidsterreinen beter op elkaar te laten aansluiten. De mogelijkheid van het versterken van de positie van Interne Cultuur Coördinatoren (ICC’ers) op scholen werd geopperd. Ook werd er een lans gebroken voor het overdragen van kennis over cultuur in de breedste zin van het woord. Dit omdat het onderscheid tussen kennis en waarden essentieel is voor onze democratische cultuur, die vandaag de dag van verschillende kanten onder druk staat.

Onderwijsbeleid

Ook kwamen uit de conferentie een aantal initiatieven voort. Zo besloten vertegenwoordigers van basisscholen en de pabo om verder te discussiëren over de plek van kunst en cultuur in de opleiding voor leerkrachten. Vertegenwoordigers van gemeente en scholen praten verder over de mogelijkheid om zelfbewustzijn van leerlingen beter in het onderwijsbeleid te benutten. Het thema zelfbewustzijn kan ook beter aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen dan bijvoorbeeld burgerschap, zo luidde de verwachting.

Gelijke Kansen Alliantie

De werkconferentie, waaraan zo’n zestig deelnemers uit het Rotterdamse onderwijs, de culturele sector en de gemeente deelnamen, werd georganiseerd door het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR). De werkconferentie borduurde voort op de conferentie van de Gelijke Kansen Alliantie, die in maart van dit jaar werd gehouden. Een vervolg wordt georganiseerd in de Rotterdamse ‘Maand van Cultuuronderwijs’, maart 2018.

Meer lezen

foto: Rinie Bleeker

Een reactie plaatsen